شورای فنی استان

تقویم جلسات شورای فنی
تاریخ روز
۹۶/۰۱/۲۷ یکشنبه
۹۶/۰۲/۳۱ یکشنبه
۹۶/۰۳/۲۸ یکشنبه
دستور کار جلسه آتی

حمایت از تولیدات سیمان پیشنهاداتی به منظور اصلاح و جایگزینی سیمان با قیررایگان مندرج بند هـ تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ با وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت صورت پذیرد.

دستورکار جلسه قبل

حمایت از نخبگان و فناوری های دانش بنیان خصوصاً محصولات و فن آوری های بومی استان در دستور کار دستگاه های اجرایی

هر روز با یک سخن از بزرگان

سخن روز

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد
وز دستِ اجل بسی جگرها خون شد
کس نامد از آن جهان که پرسم از وی
کاحوالِ مسافرانِ دنیا چون شد

جذابیت یک شهر

وابسته به میزان دانش فنی متخصصان آن شهر می باشد!