شورای فنی

صورتجلسه سوم ۹۶

دستوركار جلسه :   گزارش عملکردکارگروه نظارت شورای فنی در سال ۱۳۹۵ و پنج ماه اول سال ۱۳۹۶ گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در خصوص مقاوم سازی ساختمان جهادکشاورزی شهر شنبه ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید در مرداد ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی نامه های رسیده خلاصه مباحث مطرح شده […]

صورتجلسه دوم سال ۹۶

دستوركار جلسه : ارایه گزارش اداره کل نوسازی مدارس استان در خصوص مقاوم سازی کتابخانه شهید عاشوری گزارش تکمیلی اداره کل هواشناسی استان در خصوص بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان مرکزی اداره کل هواشناسی بوشهر گزارش کارگروه نظارت شورای فنی استان از پروژه احداث تقاطع غیر همسطح میدان آزادی شهر بوشهر-شهرداری بوشهر ابلاغ دستورالعمل […]

صورتجلسه اول سال ۹۶

دستوركار جلسه : ارایه گزارش عملکرد کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی اجرایی شورای فنی استان گزارش اداره کل هواشناسی استان در خصوص بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان مرکزی اداره کل هواشناسی بوشهر ارایه گزارش اداره کل نوسازی مدارس استان در خصوص مقاوم سازی کتابخانه شهید عاشوری بررسی نامه های رسیده خلاصه مباحث […]