کارگروه مصالح و تجهیزات

کارگروه مصالح و تجهيزات صانعت ساخت متشكل از کارشناساان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل استاندارد،بنيادمسكن، آزمایشگاه فنی و مكانياک خاک ، نماینده های انجمن های صنفی تخصصی مهندسی استان )به انتخاب دبيرخانه( و دانشكده فنی دانشگاه مرکز استان بوده که در خصوص بند ۳ از ماده ۴ پس از بررسی دقيق موارد ارجاعيی از سوی دبيرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می نماید.

صورتجلسات کارگروه
نشریات و ضوابط فنی
مستندات آموزشی