کارگروه پیمان و ضوابط فنی

کارگروه نظارت متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت سهامی آب منطقه ای، (شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه ای و شرکت توزیع برق – حسب مورد)، شهرداری به انتخاب دبیر شورا، اداره کل جهاد کشاورزی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نماینده های انجمن های صنفی تخصصی مهندسی استان( به انتخاب دبیرخانه) بوده که در خصوص بندهای ۱۴،۱۱،۵ از ماده ۴ پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می نماید

صورتجلسات کارگروه
بخشنامه و ضوابط فنی و اجرایی
مستندات آموزشی