شورای فنی

محدوده فعالیت

محدوده فعالیت شورای فنی استان ها شامل تمامی طرح ها و پروژه ها در مراحل مطالعه، اجرا، بهره برداری و نگهداری دستگاه های استانی مشمول بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات و یا دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا شامل آن دسته از طرح ها و عملیات اجرایی در سطح استان است که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل درآمد عمومی از بودجه استان تامین شده و یا طرح ها و پروژه های  ملی استانی شده که اجرای آن ها از طرف دستگاه های اجرایی مرکزی به دستگاه های استانی تفویض شده است.

شورای فنی استان می تواند بر پروژه های ملی که در سطح استان در حال اجراست، نظارت عالیه داشته و نتایج و گزارش های نظارتی خود را به مراجع ذیربط و سازمان برنامه بودجه کشور ارایه نماید.

 

اعضاء

 • شورای فنی استان زیر نظر استاندار و با اعضاي زیر تشکیل میشود:
 1.  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
 2.  رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان (دبیر شورا)
 3.  مدیرکل راه و شهرسازی استان
 4.  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
 5.  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان
 6.  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب در استان
 7.  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان
 8.  مدیرعامل شرکت برق در استان
 9.  معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان
 10.  رییس دانشگاه علوم پزشکی استان
 11.  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

 

تبصره: در صورت وجود چند مدیرعامل در حوزه آب و فاضـلاب و برق ،عضـو مـورد نظر با توجه به شرایط استان به پیشنهاد دبیر شوراوتصویب استاندار انتخاب میشود.

 • شورای فنی استان میتواند از نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی اسـتان، مـدیرکل استاندارد، شهرداری ها، انجمن هـای صـنفی و حرفـه ای، سـازمان نظـام مهندسـی (ساختمان، معدن، کشاورزی)،آزمایشگاه فنـی و مکانیـک خـاك و سـایر اشـخاص صاحبنظر، خبره و معتمد برای مشورت (بـدون حـق رای) در امـور موضـوع ایـن آییننامه برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

تشکیل جلسات

 1. جلسات شوراي فنی استان به ریاست اسـتاندار و حـداقل یـک بـار در مـاه تشـکیل می شود.
  تبصره: در صورتی که استاندار این وظیفه را به معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری تفویض نماید، جلسه با حضور وی تشکیل شده و مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانـی وحمل و نقل و ترافیک استانداری نیز به عنوان عضو جـایگزین در جلسـه شـرکت می نماید.
 2. رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یـا نماینـده وی در امـور فنـی ، سـمت دبیری شورای فنی استان را به عهده خواهد داشت.
 3. جلسات با شرکت حداقل دو سوم از اعضا رسمیت خواهد یافت.
 4. مصوبات شورای فنی استان با رای موافق نصف به اضافه یک اعضای اصـلی دارای حق رای معتبر خواهد بود.
 5. تعیین دستور جلسه شورا، بر اساس برنامه مدون و اولویت های مصوب آن، به عهده دبیرخانه شورای فنی استان (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی اسـتان) اسـت. دسـتور جلسه و دعوتنامه رسمی حداقل سه روز کاری قبل از موعد جلسه توسط دبیر برای اعضا ارسال می گردد.
 6. چنانچه حضور هر یک از اعضا به دلایل موجـه میسـر نباشـد، بایـد حـداقل دو روز کاری قبل از موعد جلسه مراتب را دبیرخانه شورا اطلاع دهد. در غیاب هـر یـک ازاعضا، حضور نماینده وی حداقل در سطح معاون (بدون حق رای) در جلسه الزامـی است.
 7. جلسات فوق العاده با پیشنهاد هر یک از اعضا و تایید دبیر شورا تشکیل خواهد شد.

 آيين نامه روش کار شورای فنی استان       دانلود

اركان

شورای فنی استان به منظور بررسی دقيق موضوعات مرتبط و دستيابی به
راه حل های مناسب، از کارگروه هایی متشكل از گروه های کارشناسی با عناوین ذیل، با دبيری نماینده سازمان برنامه وبودجه استان استفاده می کند.

 1. کارگروه آموزش و ترویج

  کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت آب منطقه ای، مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، سازمان نظام مهندسی (ساختمان، معدن، کشاورزی) نماینده های انجمن های صنفی تخصص مهندسی استان( به انتخاب دبیرخانه) و یکی از اعضای هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه های مرکز استان بوده که در خصوص بندهای ۲،۴،۶،۱۰ و ۱۳ پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می نماید

 2. کارگروه پیمان و ضوابط فنی

  کارگروه نظارت متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت سهامی آب منطقه ای، (شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه ای و شرکت توزیع برق – حسب مورد)، شهرداری به انتخاب دبیر شورا، اداره کل جهاد کشاورزی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نماینده های انجمن های صنفی تخصصی مهندسی استان( به انتخاب دبیرخانه) بوده که در خصوص بندهای ۱۴،۱۱،۵ از ماده ۴ پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می نماید

  بیشتر بخوانید

 3. کارگروه مصالح و تجهیزات

  کارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساخت متشكل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل استاندارد،بنيادمسكن، آزمایشگاه فنی و مكانياک خاک ، نماینده های انجمن های صنفی تخصصی مهندسی استان )به انتخاب دبيرخانه( و دانشكده فنی دانشگاه مرکز استان بوده که در خصوص بند ۳ از ماده ۴ پس از بررسی دقيق موارد ارجاعيی از سوی دبيرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می نماید.

  بیشتر بخوانید

 4. کارگروه نظارت

  کارگروه نظارت متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت سهامی آب منطقه ای، (شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه ای و شرکت توزیع برق – حسب مورد)، شهرداری به انتخاب دبیر شورا، اداره کل جهاد کشاورزی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نماینده های انجمن های صنفی تخصصی مهندسی استان( به انتخاب دبیرخانه) بوده که در خصوص بندهای ۱۴،۱۱،۵ از ماده ۴ پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می نماید

  بیشتر بخوانید

صورتجلسه سوم ۹۶

دستوركار جلسه :   گزارش عملکردکارگروه نظارت شورای فنی در سال ۱۳۹۵ و پنج ماه اول سال ۱۳۹۶ گزارش...

صورتجلسه دوم سال ۹۶

دستوركار جلسه : ارایه گزارش اداره کل نوسازی مدارس استان در خصوص مقاوم سازی کتابخانه شهید عاشوری گزار...

صورتجلسه اول سال ۹۶

دستوركار جلسه : ارایه گزارش عملکرد کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی اجرایی شورای فنی استان گزارش...

اعضای شورای فنی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
مدیرکل راه و شهرسازی استان
رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس استان
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب در استان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان
مدیرعامل شرکت برق استان
ریيس دانشگاه علوم پزشكی استان
بنياد مسكن انقلاب اسلامی استان
نقاط عطف

تاریخچه و سوابق

بهمن ۱۳۵۷

لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ به تصويب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران رسيد.

اسفند ۱۳۵۷

لايحه قانونی واگذاری اختيارات فنی به استانها كه در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ به تصويب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران رسيده بود ابلاغ گردید.

اسفند ۱۳۹۴

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (به استناد ماده ۱۷ قانون مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴)

آبان ۱۳۹۵

تصویب و ابلاغ آیین نامه روش کار شورای فنی استان ها به شماره ۸۴۰۶۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۱۷۴دوره های آموزشی
۲۹۹صورتجلسات
۱۵۰مستندات فنی
۱۱۰۰جلسات شورا

نظام فني و اجرايي